Pribatutasun politika

Pribatutasun-politika

WEBGUNEAREN PRIBATUTASUN POLITIKAwww.sunbillaescape.com

 

 1. PRIBATUTASUN POLITIKA ETA DATUEN BABESA

Indarrean dagoen legedian ezarritakoa errespetatuz, ARRECHEA PASCUAL, IÑIGO titularrak, (aurrerantzean SUNBILLA ESCAPE)www.sunbillaescape.com webgunearekin, konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, jasotako datuen arriskurako egokia den segurtasun-mailaren arabera.

Pribatutasun-politika honek barne hartzen dituen legeak

Pribatutasun-politika hau Interneten datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen Espainiako eta Europako araudira egokituta dago. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa (DBEO).
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa.
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren identitatea

www.sunbillaescape.com webgunean jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna hau da: ARRECHEA PASCUAL, IÑIGO,  IFK: 45196715J(aurrerantzean, tratamenduaren arduraduna edo SUNBILLA ESCAPE). Hona hemen harremanetarako datuak:

 • Helbidea: Añerdi Auzoa, 14
 • Harremanetarako telefonoa: 695 591535
 • Harremanetarako emaila: info@sunbillaescape.com

 

Datu Pertsonalen Erregistroa

DBEOn eta DBLO-DBLOn ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu tratamenduaren arduradunak bildutako datu pertsonalak, bere orrietan luzatutako inprimakien bidez, tratamenduaren arduradunaren eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko edo www.sunbillaescape.comweb orrialdea betetzen duten formularioetan ezartzen den zerrenda mantendu ahal izateko erabiliko direla.

Era berean, DBEOn eta DBLO-DBLOn aurreikusitakoarekin bat etorriz, DBEOren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu behar denean izan ezik, tratamendu-jardueren erregistro bat mantentzen da, helburuen arabera, egindako tratamendu-jarduerak eta DBEOn ezarritako gainerako inguruabarrak zehazten dituena.

 

Datu pertsonalen tratamenduari aplika dakizkiokeen printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduak DBEOren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluan eta hurrengoetan jasotako printzipio hauek bete beharko ditu:

 • Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: erabiltzailearen baimena beharko da beti, datu pertsonalak zer helburutarako biltzen diren argi eta garbi jakin ondoren.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu jakin, esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: bildutako datu pertsonalak tratamenduaren xedeetarako behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango.
 • Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalak zehatzak izan behar dira, eta eguneratuta egon behar dute beti.
 • Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak Erabiltzailearen identifikazioa baimentzeko moduan baino ez dira mantenduko, tratamenduaren helburuetarako behar den denboran.
 • Osotasun- eta konfidentzialtasun-printzipioa: datu pertsonalak segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira.
 • Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: tratamenduaren erantzulea arduratuko da aurreko printzipioak betetzen direla ziurtatzeaz.

 

Datu pertsonalen kategoriak

www.sunbillaescape.com webgunean tratatzen diren datuen kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Inola ere ez dira tratatzen datu pertsonalen kategoria bereziak DBEOren 9. artikuluaren zentzuan.

Datu pertsonalen tratamendurako lege-oinarria

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria adostasuna da. Tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du Erabiltzailearen berariazko baimen egiaztagarria eskatzeko bere datu pertsonalak helburu jakin baterako edo batzuetarako tratatzeko.

Erabiltzaileak edozein unetan baimena kentzeko eskubidea izango du. Baimena kentzea bezain erraza izango da. Oro har, baimena kentzeak ez du Web Gunearen erabilera baldintzatuko.

Erabiltzaileak bere datuak kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo webgunearen edukiarekin zerikusia duten arrazoiengatik formularioen bidez eman behar baditu edo eman baditzake, informazioa emango zaio, baldin eta datu horietakoren bat nahitaez bete behar bada, egindako eragiketa behar bezala garatzeko ezinbestekoak direlako.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

SUNBILLA ESCAPE ROOM enpresak bildu eta kudeatzen ditu datu pertsonalak, webgunearen eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak eta zerbitzuak erraztu, arindu eta bete ahal izateko edo azken horrek betetzen dituen formularioetan ezartzen den harremanari eusteko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Datu pertsonalak lortzen direnean, erabiltzaileari jakinaraziko zaio datu pertsonalak zertarako erabiliko diren, hau da, zer erabilera emango zaion bildutako informazioari.

Datu pertsonalen kontserbazio-aldiak

Datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako behar den gutxieneko denboran baino ez dira gordeko, eta gure eginbeharrak eta betebeharrak betetzen ditugula frogatzeko arrazoizko denboran.

Datu pertsonalen hartzaileak

Erabiltzailearen datu pertsonalak honako hartzaile edo hartzaile-kategoria hauekin partekatuko dira:

– Tratamenduaren arduradunarekin zerikusia duten pertsonak eta/edo erakundeak, gure zerbitzuak emateko beharrezkoak direnak.

Adingabeen datu pertsonalak

DBEOren 8. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 7. artikuluan ezarritakoa errespetatuz, 14 urtetik gorakoek soilik eman ahal izango dute beren datu pertsonalak legez tratatzeko baimena. 14 urtetik beherakoa bada, beharrezkoa izango da gurasoen edo tutoreen adostasuna tratamendurako, eta hori zilegitzat joko da soilik haiek baimena ematen duten neurrian.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

Tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du behar diren neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak hartzeko, jasotako datuen arriskurako egokia den segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta transmititutako, kontserbatutako edo beste era batera tratatutako datu pertsonalak edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea saihesteko.

Webguneak SSL ziurtagiri bat du (Secure Socket Layer), datu pertsonalak modu seguruan eta konfidentzialean transmititzen direla ziurtatzen duena, datuak zerbitzariaren eta erabiltzailearen artean transmititzen direlako, eta atzeraelikaduran, erabat zifratuta edo enkriptatuta.

 

Hala eta guztiz ere, tratamenduaren arduradunak ezin duenez bermatu interneten inpungabetasuna, ez eta hackerren edo datu pertsonaletara iruzurrez sartzen diren beste batzuen erabateko absentzia ere, tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du Erabiltzaileari behar ez den atzerapenik gabe jakinarazteko, datu pertsonalen segurtasuna urratzen denean eta horrek pertsona fisikoen eskubide eta askatasunetarako arrisku handia ekar dezakeenean. DBEOren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna urratzea da transmititutako, kontserbatutako edo beste era batera tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea eragiten duen segurtasun-urraketa oro, edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea.

Datu pertsonalak konfidentzial gisa tratatuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta konpromisoa hartzen du informazioa emateko eta, legezko edo kontratuzko betebehar baten bidez, konfidentzialtasun hori bere langileek, elkartekideek, eta informazioa eskuragarri jartzen duen pertsona orok errespetatuko dutela bermatzeko.

Datu pertsonalen tratamenduaren ondoriozko eskubideak

Erabiltzaileak DBEOn eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek baliatu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean:

 • Datuak eskuratzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du Tratamenduaren arduraduna bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez baieztatzeko, eta, hala bada, bere datu pertsonal zehatzei eta egin duen edo egiten duen tratamenduari buruzko informazioa lortzeko, bai eta, besteak beste, datu horien jatorriari buruz eskuragarri dagoen informazioari eta egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruzkoa ere.
 • Zuzentzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalak aldatzeko, baldin eta okerrak badira edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatugabeak badira.
 • Ezabatzeko eskubidea («ahazteko eskubidea»): erabiltzaileak eskubidea du, indarrean dagoen legeriak aurkakoa ezartzen ez badu, bere datu pertsonalak ezabatzeko, datu horiek jada beharrezkoak ez direnean bildu edo tratatu ziren helburuetarako; erabiltzaileak tratamendurako baimena erretiratu badu eta tratamenduak beste lege-oinarririk ez badu; Erabiltzaileak tratamenduaren aurka egiten badu eta datu pertsonalekin jarraitzeko legezko beste arrazoi legitimorik ez badago; datu pertsonalak ezabatu badira; Datuak ezabatzeaz gain, tratamenduaren arduradunak, eskura duen teknologia eta aplikazioaren kostua kontuan hartuta, zentzuzko neurriak hartu beharko ditu datu pertsonalak tratatzen ari diren arduradunei datu pertsonal horietarako edozein lotura ezabatzeko interesdunaren eskaeraren berri emateko.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko duen eskubidea da. Erabiltzaileak eskubidea du tratamendua mugatzeko bere datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean; tratamendua legez kontrakoa denean; tratamenduaren arduradunak datu pertsonalen beharrik ez duenean, baina erabiltzaileak erreklamazioak egiteko behar duenean; eta erabiltzaileak tratamenduaren aurka egin duenean.
 • Datuen eramangarritasunerako eskubidea: tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten bada, Erabiltzaileak eskubidea izango du bere datu pertsonalak tratamenduaren arduradunarengandik jasotzeko, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean, eta tratamenduaren beste arduradun bati helarazteko. Teknikoki posible den guztietan, tratamenduaren arduradunak zuzenean igorriko dizkio datuak beste arduradun horri.
 • Aurka egiteko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendua ez egiteko edo datu horien tratamendua ez eteteko.
 • Tratamendu automatizatuan (profilak egitea barne) soilik oinarritutako erabakirik ez hartzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan (profilak egitea barne) soilik oinarritutako banakako erabakirik ez hartzeko, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu.

Beraz, Erabiltzaileak bere eskubideak egikaritu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunari zuzendutako komunikazio idatziaren bidez, honako hauek zehaztuz:

 • Erabiltzailearen izen-abizenak eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, beharrezkoa izango da, halaber, Erabiltzailea ordezkatzen duen pertsona baliabide beraren bidez identifikatzea, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopiaren ordez, zuzenbidean baliozkoa den eta nortasuna egiaztatzen duen beste edozein bide erabil daiteke.
 • Eskaera, eskuratu nahi den eskaeraren edo informazioaren arrazoi espezifikoekin.
 • Jakinarazpenetarako helbidea.
 • Data eta eskatzailearen sinadura.
 • Egiten duen eskaera egiaztatzen duen edozein dokumentu.

 

Eskaera hau eta honekin batera doan beste edozein dokumentu honako helbide eta/edo helbide elektroniko honetara bidali ahal izango da:

Posta helbidea: Añerdi Auzoa, 14- 31791- SUNBILLA(Nafarroa)

Posta elektronikoa: info@sunbillaescape.com

 

 

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Webguneak hiperestekak edo estekak izan ditzake, webgunearen titularra ez den hirugarrenen web-orrietara sartzeko aukera ematen dutenak, eta, beraz, webgunearen titularrak erabiltzen ez dituenak. Webgune horien titularrek datuak babesteko politika propioak izango dituzte, eta beraiek izango dira, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun-praktiken erantzule.

Erreklamazioak Kontrol-agintaritzari

Erabiltzaileak uste badu bere datu pertsonalak tratatzen ari den moduan indarrean dagoen araudiaren aurkako arazo edo arau-hauste bat dagoela, eskubidea izango du benetako babes judizialerako eta kontrol-agintaritza baten aurrean erreklamazioa aurkezteko, bereziki, ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustearen lekua duen estatuan. Espainiaren kasuan, Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da kontrol-agintaritza (http://www.agpd.es)

 1. PRIBATUTASUN-POLITIKA HAU ONARTZEA ETA ALDATZEA

Beharrezkoa da Erabiltzaileak Pribatutasun Politika honetan jasotako izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko baldintzak irakurri izana eta horiekin ados egotea, baita bere datu pertsonalen tratamendua onartzea ere, tratamenduaren arduradunak tratamendua modu egokian, epeetan eta adierazitako helburuetarako erabili ahal izan dezan. Webgunea erabiltzeak webgunearen Pribatutasun Politika onartzea ekarriko du.

Tratamenduaren arduradunak eskubidea izango du bere pribatutasun-politika aldatzeko, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketa batek eraginda. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneratzeak ez zaizkio berariaz jakinaraziko erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orri hau aldizka kontsultatzea, azken aldaketen edo eguneratzeen berri izateko.

Pribatutasun-politika hau eguneratu egin zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkora (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora egokitzeko.

 

Azken eguneratzea: 2022ko maiatza

Abrir chat